Gå till Navigering Gå till Innehåll

Integritetsskyddspolicy

Vi värnar om din integritet
I vår dagliga verksamhet förekommer personuppgifter om dem som omfattas av våra insatser. Det handlar om att ge korrekt stöd, vård och omsorg samt fullfölja våra förpliktelser enligt lag eller avtal.

Respektive bolag inom Balans är ansvarig för de personuppgifter bolaget hanterar. Exempel på uppgifter som sparas är namn, personnummer, adress, epost, telefon, titel, vårdrapporter, etc.

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund vilket innebär att endast förvara uppgifter som krävs för ändamålet samt raderar dem när de inte längre är nödvändiga.

Det förekommer att vi förvarar uppgifter om uppdragsgivare för marknadsföring, uppföljning och information. Ibland genomförs också kund- och marknadsanalyser.

Skydd av dina uppgifter
Inom ramen för vårt systematiska kvalitetsarbete ingår genomgång av rutiner för att vårt arbetssätt sker enligt dataskyddslagstiftningen.

Personuppgifter ska endast vara tillgängliga för arbetstagare inom organisationen med syfte att utföra sitt arbete. Vi lämnar endast ut uppgifter till tredje part enligt avtal eller lag. Tredje part ska alltid omfattas av tystnadsplikt enligt lag eller upprättande av avtal om sekretess.

Alla uppgifter förvaras i datasystem med hög säkerhet via kryptering och inloggning med verifikation.

Frågor om hur vi behandlar dina uppgifter besvaras av vårt dataskyddsombud Pia Mikaelsson Lagerlöf.

Dina rättigheter bevakas och skyddas av Datainspektionen.

Vi söker alltid efter fler familjehem, helgfamiljer och kontaktpersoner!

LinkedIn Facebook Twitter Mail PermalinkPermalink